Nieuws

Hervormingen Wet passend onderwijs niet zonder zorgen

In de gemeente Druten zijn er twee scholen voor speciaal onderwijs: De Dijk en De Kom. Toch gaan niet alle kinderen met een beperking binnen de eigen gemeentegrenzen naar school. Dit zal binnenkort mogelijkerwijze veranderen als de Gemeenteraad beslist om de vergoedingen voor het vervoer van deze leerlingen af te schaffen.

Wet passend onderwijs

Een en ander heeft te maken met de nieuwe Wet passend onderwijs die vanaf 1 augustus 2014 in werking treedt. Volgens deze wet heeft elk kind recht op goed onderwijs in zijn of haar buurt. Bedoeling is ook dat kinderen die extra ondersteuning nodig hebben zo veel mogelijk regulier onderwijs kunnen volgen.

Platform Ouders Maas en Waal

Ouders in Druten trekken echter in twijfel of de scholen in hun gemeente het juiste ondersteuningsprofiel kunnen aanbieden. Ze hebben zich sinds februari verenigd in het platform Ouders Maas en Waal.

Huidige situatie

In de verordening leerlingenvervoer van de gemeente Druten van 2009, staat dat ouders aanspraak kunnen maken op bekostiging naar een verder afgelegen school als zij schriftelijk verklaren dat zij ‘overwegende bezwaren hebben tegen het openbaar onderwijs dan wel tegen de richting van het onderwijs van alle bijzondere scholen, van de soort waarop de leerling is aangewezen, die dichterbij de woning zijn gelegen’.

Artikel 3.2 – Bekostiging naar de dichtstbijzijnde toegankelijke school

Indien ouders bekostiging van de vervoerskosten aanvragen voor het bezoeken van een school, die op grotere afstand van de woning is gelegen dan in artikel 11 of 15 is bepaald, terwijl een of meer scholen van dezelfde onderwijssoort dichterbij de woning zijn gelegen, ontstaat slechts aanspraak op bekostiging naar eerstgenoemde school als door de ouders schriftelijk wordt verklaard dat zij overwegende bezwaren hebben tegen het openbaar onderwijs dan wel tegen de richting van het onderwijs van alle bijzondere scholen, van de soort waarop de leerling is aangewezen, die dichterbij de woning zijn gelegen. – Bron

Zorgplicht

In het nieuwe systeem worden scholen verplicht om voor een passende plek te zorgen. Indien dit niet lukt, is de school verantwoordelijk om naar een andere oplossing te zoeken. Daartoe slaan scholen de handen in elkaar in regionale samenwerkingsverbanden. Druten valt onder het samenwerkingsverband Nijmegen e.o.. Ouders kunnen meedenken over het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband via een medezeggenschapsraad. Gemeenten maken met het samenwerkingsverband minimaal afspraken over o.m. leerplicht, onderwijshuisvesting en leerlingenvervoer.

Beslissing

De Gemeenteraad van Druten neemt in augustus een beslissing over de vergoeding leerlingenvervoer.